Parallel swim-throughs

Photo: Parallel swim-throughs

6:01pm, Ko Ha Nua, Thailand
Canon SD800, F2.8, 5/10