Peeking fish

Photo: Peeking fish

A fish peeks through a sea fan

10:53am, Richelieu Rock, Thailand
Canon SD800, F7.1, 1/60