Spicy soup, Thai whiskey

Photo: Spicy soup, Thai whiskey

8:38pm, Phuket, Thailand
Canon S230, F2.8, 1/8