US Capitol Building

Photo: US Capitol Building

6:48pm, Washington, DC, USA